พาเดินเที่ยวย่านเมืองเก่า ย่านตลาดย้อนยุคนครชุม

หากจะพูดถึงตลาดนัด ก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นเสมือนแหล่งอาหารที่มีราคาย่อมเยาว์และมีอาหารที่หลากหลาย วันนี้ Painaidee จึงจะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับตลาดย้อนยุคนครชุม ในจังหวัดกำแพงเพชรกัน จะน่าเดินสักแค่ไหน จะมีอาหารอะไรน่าทานบ้าง ไปอ่านกันได้เลย

เดินเที่ยวย่านตลาดย้อนยุคนครชุม

ตลาดย้อนยุคนครชุม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยจำลอง บรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วย ชุดไทยนำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือ ร่วมสมัยวางจำหน่ายรวมถึงศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการ แต่งกายพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นลูกๆ หลานๆ ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อๆ กันไปโดยการนำร่องที่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลนครชุมการสร้างบรรยากาศเสมือนจริงโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานสามารถนั่งรับประทานอาหาร แบบดั้งเดิมซึ่งมีการนั่ง รับประทานอาหาร โบราณที่หาทานได้ยาก 

ตลาดย้อนยุคนครชุม

เสน่ห์ของตลาดย้อนยุคนครชุม

หากจะพูดถึงเสน่ห์ของตลาดย้อนยุคนครชุมคงจะต้องนึกถึงการละเล่นพื้นบ้านประกวดแข่งขันทำอาหารเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรสกับอาหารบรรยากาศสานศิลป์ดนตรีไทย มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการวาดภาพระบายสี ตลอดจนการบรรเลงเครื่องสายหรือบรรเลงดนตรีไทยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  การนำภาพยนตร์ย้อยยุคมาฉายทำให้เห็นถึงการตั้งใจพัฒนาตลาดย้อยยุคของเทศบาลนครชุมจุดประกายให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อ ให้เป็นงานของชุมชนสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น สามารถก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

ตลาดย้อนยุคนครชุม

ตึกโบราณเสน่ห์ที่น่าดึงดูดของตลาดย้อนยุคนครชุม

นครชุมเป็นชุมชนที่เก่าแก่โบราณได้แก่ โบราณสถาน วรรณกรรมศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและ คุณค่าทางประเพณีต่างๆอันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินที่สืบทอดต่อกันมา ตำบลนครชุมแต่เดิมเป็นอาณาจักรนครชุม เมืองใหญ่แห่ง แม่น้ำปิงมีการสันนิษฐานว่าสถาปนาขึ้นในราวพุทธศักราช1700รุ่งเรืองมาจนราว พุทธศักราช2000เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ เมืองนครชุมจึงกลายเป็นเมืองร้าง ประชาชนจึงงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกคือเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบัน  นครชุมได้รับ การฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี)เสด็จมาที่เมืองกำแพงเพชรและค้นพบจารึกนครชุมทำให้ค้นหา เมืองนครชุมพบจึงได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยมีวัดพระบรมธาตุนครชุมเป็นศูนย์กลางเมืองนครชุมมีประชาชนหลายชนชาติเข้ามาอาศัยอยู่อาทิ ลาวจากเวียงจันทร์ พม่า กระเหรี่ยงมอญ ไทยใหญ่ เงี้ยว จีน แต่วัฒนธรรมได้กลมเกลื่อนกันกลายมาเป็นตำบลนครชุมในปัจจุบันทำให้ นครชุมมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแปลกและน่าสนใจที่เก่าแก่เกือบ 200 ปี ประกอบด้วยบ้านเรือนที่งดงามอายุกว่าร้อยปีหลายหลัง ที่ยังรักษาสภาพไว้ได้ มีประเพณีวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน มีอาหารการกินที่แปลกอร่อยขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวงามที่นครชุม งามกว่าแห่งใดๆ เพราะมีความงามกิริยามารยาทแบบไทยๆ มีผิวพันธุ์แบบพม่าและมีรูปร่างกำลังงามแบบลาว ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขายเนื่องจากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการค้าขายที่เป็นอาชีพหลักของประชาชน ในชุมชนเห็นได้จากเทศกาลงานประเพณีสำคัญๆของ จังหวัดกำแพงเพชร